°C
woensdag 17 juli 2024

Hillegom kiest voor zo min mogelijk restafval

Hillegom – De gemeenteraad van Hillegom heeft besloten om zo veel mogelijk huishoudelijk afval te hergebruiken en zo min mogelijk restafval over te houden. Hillegom past daarom het afvalinzamelsysteem vanaf 1 januari 2021 aan. De belangrijkste wijziging is een tarief bij het aanbieden van de restafvalcontainer aan de weg of het werpen van een zak restafval in een ondergrondse container.

Wijzingen

De laagbouw krijgt een kleinere restafvalcontainer, die Meerlanden één keer in de vier weken leegt, de verpakkingen van plastic en metaal en drankenkartons (PMD) haalt Meerlanden wekelijks op en het oud papier en karton (OPK) eens per twee weken.

Groente-, Fruit-,Tuinafval en etensresten (GFTe) wordt in de zomerperiode ook wékelijks geleegd. Zo wil Hillegom de landelijke doelstellingen halen van minder dan 100kg restafval per persoon per jaar. Nu levert de Hillegommer per jaar nog 186 kilo restafval in. 

Wethouder Jan van Rijn: ‘Het is goed dat we ons in Hillegom extra gaan inzetten voor zo min mogelijk restafval. We willen bewust omgaan met ons dorp en ook met ons afval. Dat zal vanaf 2021 zeker wennen worden.

Maar we hebben een jaar om ons voor te bereiden en dat gaan we dan ook met elkaar doen!’

Wensen en behoeften

Afgelopen jaar is er gesproken met inwoners, deskundigen op het gebied van afval en met de gemeenteraad om erachter komen hoe zij denken over beter scheiden en wat de mogelijkheden, wensen en behoeften zijn.

In de enquête en in groepsgesprekken geven inwoners aan al goed te scheiden, maar dat zij zeker nog meer kunnen doen. Een systeem waarbij de vervuiler betaalt en het restafval thuis wordt opgehaald, weliswaar in kleinere containers en minder vaak, heeft de meeste voorkeur.

Vervuiler betaalt

Wie veel restafval inlevert, betaalt meer dan inwoners die goed scheiden en minder restafval inleveren. Inwoners geven aan dit een eerlijk systeem te vinden. De restafvalcontainer wordt kleiner, van 240 liter naar 140 liter.

In de nieuwe containers zit een chip. De ondergrondse restafvalcontainers voor de hoogbouw gaan straks open met een pasje. Inwoners betalen straks minder afvalstoffenheffing en het streven is het bedrag per lediging zo laag mogelijk te houden.

Kosten

Als we niets doen wordt de afvalinzameling fors duurder. Dit heeft te maken met de hogere landelijke afvalbelasting voor restafval en de toenemende tarieven bij de afvalverbrandingsinstallaties.

Terwijl de andere stromen, zoals OPK en PMD juist veel minder kosten of zelfs geld opleveren. Dit nieuwe afvalinzamelsysteem beperkt dan ook de stijging van de kosten ten opzichte van het huidige systeem.

Hillegommers hebben hier ook zelf invloed op. Wie goed scheidt, levert minder restafval in en betaalt minder.

Extra aandacht

Bij de invoering van dit nieuwe systeem zorgen we voor duidelijke informatie over welke afvalsoort in welke afvalstroom hoort. Maar we hebben ook extra aandacht voor bijplaatsingen en dumping van afval.

Dat is uiteraard niet de bedoeling. Tijdens de invoering van het nieuwe systeem zullen afvalcoaches praktisch advies geven over het scheiden van afval.

Lees ook: Bruidswinkel The Wedding Woman in Hillegom

Milieustraat

De milieustraat is vanaf 2021 toegankelijk met een pasje. Aanbieden van restafval op de milieustraat mag, tegen betaling gelijk aan de betaling in de wijken. Mensen met medisch afval, zoals incontinentiemateriaal komen in aanmerking voor maatwerk.

Dit wordt in 2020 verder uit gewerkt.

Aankomende evenementen

Lees ook: