°C
zondag 14 juli 2024

HLT onderzoekt certificering CO2 prestatieladder

Hillegom – In mei 2021 werd het burgerinitiatief ingediend om HLT, de ambtelijke organisatie van de drie gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, te certificeren voor de landelijk erkende CO2 prestatieladder. De drie gemeenteraden besloten, in najaar 2021, daar een positief vervolg aan te geven, via een gefaseerde aanpak.

Hoofdlijnen certificeren voor CO2 prestatieladder
Conform het doel van het burgerinitiatief is de CO2 prestatieladder een CO2 managementsysteem gericht op consequent en continu CO2 besparen door organisaties zoals bijvoorbeeld gemeenten. Het systeem bestaat uit 5 levels. Tot en met level 3 gaat een organisatie aan de slag met de CO2 productie van de eigen organisatie en de daardoor in belangrijke mate aangestuurde organisaties. Wat wordt meegenomen, en wat niet, wordt bepaald en er wordt een uitgewerkt management systeem opgezet gericht op vermindering van de CO2 uitstoot. Bij level 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2 -productie in de keten en sector. HLT laat dat, althans vooralsnog, buiten beschouwing. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaalde level (en alle onderliggende levels) aan de eisen van de CO2 -Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken. Voor level 1 t/m 3 zijn daarbij alleen de volgende drie invalshoeken van belang: A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO 2 -productie; B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO 2 -reductie; C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO 2 -beleid;

Start-plan van aanpak
HLT heeft De Duurzame Adviseurs (DDA), een adviesbureau gespecialiseerd op het gebied van de CO2 prestatieladder, ingeschakeld. In overleg tussen HLT en DDA is in januari een plan van aanpak opgesteld. Hoofdlijnen van dat start-plan zijn: Vaststellen “grenzen” d.w.z. vaststellen welke onderdelen van de drie gemeenten (b.v. vastgoed, wagenpark, openbare verlichting etc.) er bij worden betrokken en welke dus niet. Ook wordt vastgesteld welke organisaties zoals de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek), het Vuilafvoerbedrijf (VAB) en Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), waar de drie gemeenten veel invloed kunnen hebben op de CO2 productie ervan worden betrokken (of niet). Daarna volgt het verzamelen van gegevens over energiegebruik en het daarmee bepalen van de CO2 productie. Om gerichte maatregelen te kunnen nemen voor het verminderen van het energieverbruik en de daaraan verbonden kosten, is het nodig een inzicht te verkrijgen in het bestaande energieverbruik etc. de z.g. energieanalyse. Op basis van de voorgaande gegevens worden de kansen/risico’s en de potentie van de CO2- prestatieladder t/m certificeren op level 3 geïnventariseerd.

Planning
HLT meldde over de planning dat, er van uitgaande dat het wel lukt de hiervoor gemelde werkzaamheden in juni af te ronden, in september/oktober een voorstel aan de drie gemeenteraden wordt voorgelegd. Het is vervolgens aan de raden om te beslissen over het wel of niet gaan certificeren voor de CO2 prestatieladder op level 3. Verder werd aangekondigd de indieners van het burgerinitiatief, Michiel v/d Hoven Hillegom; Paul Zwetsloot Lisse en Bart de Jong Teylingen, in de komende tijd tussentijds te informeren en de mogelijkheid te geven een reactie te geven. De drie indieners zijn blij met de stappen die nu worden gezet. Zij blijven het proces kritisch volgen en nodigen een ieder uit die dat ook wil doen om zich te melden via www.hltnaarminderco2.nl.​

Aankomende evenementen

Lees ook: