Voorbereidingen voor het Integraal Kind Centrum (IKC) Hillegom

Hillegom – In de nieuwsbrief van Sophia Scholen is meer informatie gegeven over de voorbereiding voor het Integraal Kind Centrum (IKC) Hillegom wat op de locatie Vosselaan/Weerlaan gebouwd zal worden.

Zoals in de vorige nieuwsbrief was aangekondigd, zal de bouw van het nieuwe IKC starten in december 2020. Voordat met de bouw begonnen kan worden, gaat de gemeente het kavel bouwrijp maken. De bouwperiode wordt afgesloten met het woonrijp maken van de locatie, dit is een taak van de gemeente. Woonrijp maken is het afwerken van openbare delen van een bouwterrein voor uiteindelijk gebruik.

Bouwrijp maken
Een bouwrijp terrein is een vlak en toegankelijk bouwperceel voor de aannemer, waarbij de nodige rioolaansluitingen gemaakt zijn. Hiervoor moeten er nog wat werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het weghalen van voetpaden, zitbankjes, de brug en lantaarnpalen. Ook worden nieuwe sloten gegraven en een deel van de bestaande sloten worden gedempt, deze komen in de nieuwe situatie niet meer terug.

Advertentie

Daarnaast zullen een aantal bestaande bomen en struiken uit de grond gehaald worden. Op basis van de bestaande boomkwaliteit en in samenwerking tussen de stedenbouwkundige en architect is gezocht naar een inpassing van het nieuwe schoolgebouw waarbij zoveel mogelijk bomen kunnen blijven staan. Bomen die toch niet behouden kunnen worden, zullen gecompenseerd worden op een andere locatie. Tijdens de uitvoering van de bouwrijp werkzaamheden zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen om de veiligheid te waarborgen.

De gemeente heeft aannemer Marcus BV uit Amsterdam gecontracteerd om het gebied bouwrijp te maken. De werkzaamheden zijn van start gegaan in september en zullen worden afgerond in november/december 2020. Na afronding van deze werkzaamheden zal de aannemer van het nieuwe schoolgebouw beginnen met de bouw van het nieuwe IKC. De geplande opleverdatum van het IKC is december 2021, zodat na de kerstvakantie het nieuwe IKC in het nieuwe kalenderjaar 2022 in gebruik genomen kan worden.

Woonrijp maken
De gemeente is ook verantwoordelijk voor de inpassing van de nieuwbouw in de bestaande omgeving. Dit heet het woonrijp maken. Bij het woonrijp maken zullen er aanpassingen plaatsvinden op het parkeerterrein, de aansluiting met de brandweer en de Weerlaan, de fiets- en voetpaden naar het IKC en door het park, nieuw aan te leggen groen, een fietsenstalling en nieuwe straatverlichting.

Het woonrijp maken gebeurt aan het einde van het bouwproject en voor een deel parallel aan de bouw van het IKC. Op deze manier zijn de werkzaamheden in de openbare ruimte in de afrondende fase zodra het IKC zal worden opgeleverd. Het IKC kan zo na oplevering direct veilig in gebruik genomen worden.

De start van het woonrijp maken duurt dus nog even. De gemeente heeft de uitwerking van het inrichtingsplan al wel opgestart en de uitwerking van de diverse tekeningen die daarbij horen loopt. De gemeente verwacht dan ook dit jaar het plan af te kunnen ronden.

Tekst: Sophia Scholen