°C
donderdag 25 juli 2024

Hillegom gaat verder op ingeslagen weg

Hillegom – Op basis van de tot nu toe bekend zijnde financiële gegevens laat de Kadernota Hillegom onder de streep in 2020 een beperkt negatief beeld zien. Daarnaast zijn er zorgen over de fors tekortschietende middelen van het Rijk voor de uitvoering van de jeugdhulp en over de verwerking van de btw in het gemeentefonds. Meerjarig laat de begroting van Hillegom een positief beeld zien en dat biedt een gezonde basis om door te gaan op de ingeslagen weg.

Voorloper 

Hillegom loopt voorop in Nederland als het gaat om de implementatie van de Omgevingswet. De eerste actualisatie van de Omgevingsvisie is een feit. En eind 2019 wordt naar alle waarschijnlijkheid het Omgevingsplan Buitengebied vastgesteld. In het gedachtegoed van de Omgevingsvisie geven we wonen, werken en recreëren voldoende ruimte om tot ontwikkeling en bloei te komen en elkaar te versterken. We richten ons op een duurzame balans tussen woningbouw, economie, bollenteelt, groen, recreatie, toerisme en onze historische identiteit.

Lees ook: 12-uurs dienst jeugdbrandweer

Sterke wijken en buurten

We werken aan sterke wijken en buurten, waar mensen wonen  in een aangename en veilige leefomgeving en bewoners naar elkaar om kijken. We stimuleren saamhorigheid in een samenleving waar iedereen naar vermogen kan meedoen.

Aantrekkelijk centrum

We blijven investeren in de kwaliteit van het centrum, zo maken we dit gebied levendiger en aantrekkelijker. Samen met de ondernemersvereniging en andere betrokkenen blijven we ons hier actief voor inzetten: samen maken we Hillegom mooi!

Krachten bundelen

We bundelen onze krachten met ketenpartners, bijvoorbeeld als het gaat om onze jongeren en veiligheid. Dit leidt tot een sluitende, effectieve en integrale aanpak. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2020 – 2023 maken we samen met onder andere politie, brandweer, ondernemers, onderwijs en woningcorporaties. We beschrijven doelen op het gebied van veiligheid en vertalen dit in een gezamenlijk uitvoeringsplan. 
We doen wat nodig is, met oog voor de specifieke situatie en wat mensen zelf kunnen. Door een integrale toegang tot hulpverlening te organiseren, vinden inwoners makkelijker en sneller de meest passende hulp. We zetten flink in op jeugdhulp, een seniorvriendelijke gemeente en we stimuleren onze inwoners voor een gezonde leefstijl door sport, bewegen en aandacht voor gezondheid.

Bereikbaar Hillegom

Bereikbaarheid en mobiliteit voor zowel fiets, ov, als auto zijn essentieel voor de goede en aantrekkelijke leefomgeving van Hillegom. Zo werken we aan een goede ontsluiting via de noord- en zuidkant van Hillegom en een verbeterde fietsverbinding van oost naar west en vice versa. Dan staan er verschillende aanpassingen van bestaande verkeerssituaties op het programma. Verkeersveiligheid is daarbij uitgangspunt. In de uitvoering hebben we extra aandacht voor een goede communicatie over wegwerkzaamheden en daarmee de bereikbaarheid.

Duurzaamheid

In 2020 gaan we verder met de lokale energietransitie. Deze overgang vraagt wat van ons allemaal. Samen met inwoners en ondernemers gaan we hiermee aan de slag. Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom biedt een spoorboekje voor de komende jaren. Regionale samenwerking, het bundelen van capaciteit en kennis, leidt tot verdere efficiency. Op lokaal niveau werken we aan een nieuw afvalbeleidsplan om de landelijke doelstellingen te halen.

Aankomende evenementen

Lees ook: