Een bloeiende en boeiende Bollenstreek

2 min leestijd

Hillegom – De samenwerkende Duin- en Bollenstreekgemeenten hebben een Gebiedsprogramma Groen opgesteld om groen en recreatie in het gebied de komende jaren een forse impuls te geven. Dit Gebiedsprogramma ‘B(l)oeiende Bollenstreek’ is door de Provincie Zuid-Holland positief ontvangen. Bij monde van gedeputeerde Han Weber is aan wethouder mr. J.C.F. Knapp, de bestuurlijke trekker namens de gemeenten, een subsidie toegezegd van 2,25 miljoen euro voor de komende vier jaar, waardoor het programma een positieve waardering krijgt van de provincie Zuid-Holland.

wethouders_Gebiedsprogramma DBDoel Gebiedsprogramma Groen
In het Gebiedsprogramma ‘B(l)oeiende Bollenstreek’ hebben de zes samenwerkende Duin- en Bollenstreekgemeenten hun ambities voor groen en recreatie in de Duin- en Bollenstreek beschreven. Het Gebiedsprogramma beoogt een bloeiende en boeiende Bollenstreek het hele jaar rond en zet in op drie pijlers, namelijk identiteit, beleving en natuur De samenwerkende gemeenten Katwijk, Lisse, Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen willen dit bereiken door tientallen uitvoeringsprojecten op het gebied van recreatie en groen te realiseren. De ambitie, de doelstellingen en de project- ideeën zijn in het programma beschreven. De nadere uitwerking en realisatie van de projecten moeten komende jaren z’n beslag krijgen.

Parels van de Bollenstreek
In het gebied zijn 20 parels aangewezen die door de verbindingen via de diverse recreatieve netwerken als een parelketting door de streek liggen. Parels zijn bijvoorbeeld Keukenhof, het Oosterduinsemeer en de ruïne van Teylingen. Vijf parels hebben extra prioriteit gekregen en het ligt voor de hand dat deze projecten als eerste worden uitgewerkt. Deze projecten zijn Landgoed Leeuwenhorst, Streekmuseum en Landgoed Veldzicht, Landgoed en golfbaan Tespelduyn, Trekvaart Haarlem-Leiden en Strand en duinen.

 

Naast de parels hebben de regionale thema’s entrees, verbindingen en netwerken en bloemrijke bermen prioriteit gekregen voor uitvoering in de periode 2016-2020. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de entrees van de Bollenstreek tot verbeelding gaan spreken, waardoor bezoekers zich echt welkom gaan voelen in het gebied. Daarbij worden de belangrijkste recreatieve verbindingen verbeterd en worden elementen toegevoegd om de belevingswaarde te versterken. Te denken valt aan uitzichtpunten en informatievoorzieningen.

Financiering Gebiedsprogramma Groen
De provincie Zuid-Holland heeft bij monde van gedeputeerde Han Weber 2,25 miljoen euro toegezegd voor de komende vier jaar. Dit is onder voorbehoud van goedkeuring door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten in oktober 2016. Met de bijdragen van de gemeenten zelf en de regio Holland Rijnland komt het beschikbare budget voor de komende jaren neer op minimaal € 6,5 miljoen.

Participatietraject
De gemeenten hebben bij het opstellen van het programma hun netwerk geactiveerd middels zes bijeenkomsten met maatschappelijke partijen en ondernemers, de zogenoemde landschapstafels. Zij zijn daardoor bij de voorbereiding intensief betrokken. 

Uitvoering
De zes gemeenten in de Duin- en Bollenstreek zijn aan zet om het Gebiedsprogramma uit te voeren. Daarbij krijgt het netwerk van maatschappelijke partijen en ondernemers ook een nadrukkelijke rol. Naar verwachting kan nog dit najaar gestart worden met de uitvoering van de zogenoemde “quick wins” en begin 2017 met de uitvoering van de eerste groen- en recreatieprojecten.

Nadere informatie
Zie voor het Gebiedsprogramma Groen:www.noordwijkerhout.nl/gebiedsprogramma