°C
zaterdag 13 juli 2024

Vorming coalitie Hillegom afgerond

Hillegom – De fracties van Bevolkingsbelangen Hillegom (BBH), CDA, VVD en D66 hebben elkaar gevonden in een samenwerking voor de komende vier jaar.

Het coalitieakkoord heeft als motto Samen sterker meegekregen. Het is een coalitieakkoord op hoofdlijnen, waarin de coalitiepartners hun koers en ambities voor de nieuwe bestuursperiode aangeven. De partijen staan een werkwijze voor die veel ruimte laat aan de gemeenteraad.

Niet alleen de gemeenteraad maar ook de inwoners van Hillegom zullen in het vervolg in een veel vroeger stadium bij zaken worden betrokken, zodat meer sturing aan het college gegeven kan worden.

De nieuwe coalitie geeft daarnaast ruimte aan initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

De komende jaren liggen grote uitdagingen in het verschiet. Er moet vorm en inhoud worden gegeven aan de nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. Uitgangspunt daarbij is dat inwoners die het zonder steun en begeleiding niet redden geholpen worden.

De samenwerking met de buurgemeenten wordt nadrukkelijk gezocht maar er worden geen verdere stappen gezet in het proces dat zou hebben geleid tot een Bollenraad. Samen met de in het centrum gevestigde ondernemers zal worden gewerkt aan een aantrekkelijker en levendiger centrum. De Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG) zal heel kritisch worden bekeken op de gevolgen voor Hillegom. Bij een eventueel scenario van een nieuwe wegverbinding ten noorden van Hillegom zijn voorwaarden geformuleerd. De gemeentelijke belastingen stijgen slechts met het inflatiepercentage en de hondenbelasting wordt volgend jaar in Hillegom afgeschaft.

Het nieuwe Hillegomse college gaat bestaan uit vier wethouders. BBH en VVD leveren met Anne de Jong en Ivo ten Hagen twee voltijd wethouders. CDA’er Frits Roelfsema en D66’er Annechien Snuif gaan in deeltijd (ieder 0,6 FTE) aan de slag.

De benoemingen zullen plaatsvinden in de gemeenteraadsvergadering van 22 mei.

Anne de Jong (BBH) krijgt de portefeuilles Financiën, Economie & Toerisme, Openbare werken, Centrumontwikkeling, Bestuurlijke samenwerking en is tevens loco burgemeester.

Ivo ten Hagen (VVD) gaat aan de slag met Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Duurzaamheid/Milieu en Verkeer & Vervoer.

Annechien Snuif (D66) krijgt de portefeuilles Participatie, Onderwijs, Dienstverlening, alsmede Kunst & Cultuur.

CDA’er Frits Roelfsema wordt belast met Jeugd, WMO, Sport & gezondheid en Welzijn.

Bekijk het coalitieakkoord (PDF)

Aankomende evenementen

Lees ook: