‘’NOH – Noordelijke ontsluiting Hillegom’’

Naar aanleiding van onze tekst (blz. 9 en 10) over de NOG in onze visie ‘’een sociaal veilig mooi Hillegom’’ alsmede naar aanleiding van onze tekst geplaatst bij de stelling in het Witte Weekblad en de indeling in de categorie ‘’eens’’ bereikten ons diverse vragen over deze teksten, ons standpunt en zelfs de vraag of wij nog achter het besluit staan zoals deze verwoord is in een motie aangenomen op 30 juni 2011 (agendapunt 5).

Deze reacties hebben ons ertoe doen besluiten om een toelichting te geven op deze teksten en ons standpunt, deze vind u onderstaand.
Allereerst willen wij t.a.v. de stelling in het Witte Weekblad aangeven dat de PvdA Hillegom enkel de tekst levert en de redactie van het Witte Weekblad deze in de categorieën eens of oneens plaatst.
Zoals het bij alle grote dossiers binnen de afdeling PvdA Hillegom gebruikelijk is, is ook de tekst over de NOG het resultaat van een voortdurend levend debat binnen de afdeling PvdA Hillegom. De tekst teruglezend komen ook wij tot de conclusie dat, mede door de zorgvuldig gezochte balans in de tekst, deze bij nader inzien inderdaad behoorlijk abstract is.

Het eerste wat misschien opvalt in de tekst is het ontbreken van ‘’Duinpolderweg’’ , dat is geen toeval. Wij zijn van mening , hoewel mooi gekozen, dat men deze naam (bedoeld of onbedoeld) te vroeg en te opportunistisch is gaan gebruiken waardoor de focus van de NOG te eenzijdig is komen te liggen op de meest Noordelijke variant en de impact daarvan.
Voor de PvdA Hillegom zou de NOG een kans kunnen zijn voor de door ons al lang gewenste oplossing voor het steeds meer dichtslibbende centrum van Hillegom, uiteraard veroorzaakt door het toenemende autogebruik maar zeker ook een gevolg van het beleid om enkel op zgn. inbreilocaties te bouwen. De druk op de uitvalswegen richting Haarlemmermeer -Hoofddorp -A4/A44 (Meerlaan – Leidsestraat) blijft groeien mede ook door de toekomstige bouwplannen. Wij pleiten hiermee niet voor een autovrij of luw centrum maar voor een betere afwikkeling van het verkeer in Hillegom.

Een door ons gewenste ‘’NOH (noordelijke ontsluiting Hillegom)’’ zouden we als Hillegom zelf nooit kunnen realiseren, een NOG zou dus in de richting komen.

Zoals eerder vermeld is de afgelopen jaren de NOG een doorlopend punt van debat geweest binnen de PvdA Hillegom, zowel in de fractie als in de afdeling zelf. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet, en wij zijn ook degenen geweest die de portefeuillehouder opgeroepen hebben om de gemeenteraad meer te melden vanuit het BBO (breed bestuurlijk overleg).
Hoewel wij in eerste instantie een onderzoek naar een tracé-uitwerking op basis van de bestuurlijke voorkeursvariant steunden, zien wij in dat gezien de discussies de afgelopen jaren het in ieder geval goed is dat er straks besluiten zullen worden genomen uitgaande van actuele cijfers en veronderstellingen, waarbij voor- en nadelen van elk te onderzoeken variant ( ook NOG beter) serieus bekeken en gewogen worden.

Als volksvertegenwoordigers zijn wij voor Hillegom in een NOG dus op zoek naar een betere verkeersafwikkeling voor Hillegom. Dit zal voor ons het zwaarste wegen, maar uiteraard zien wij ook de argumenten van regionaal belang voorbij komen. En hoewel wij ‘’groot denkend’’ hier iets van begrijpen willen we dit graag beter beargumenteerd en met cijfers gestaafd zien.
Terugkomend op de vraag over de motie, en gelet op de huidige stand van zaken:

Wij hebben inmiddels afstand genomen van de Noordelijkste variant als ons voorkeurstracé en staan open voor een variant die voldoet aan de voorwaarden uit onze visie: ‘’Een sociaal veilig mooi Hillegom’’