Standpunten gemeenteraadsverkiezingen 2018

1 min leestijd

Hillegom Online heeft de burgers gevraagd naar zaken die op dit moment leven in Hillegom. Vervolgens hebben wij alle verkiezingsprogramma’s naast elkaar gelegd. Hierin zien we grote verschillen, maar ook overeenkomsten. Daarnaast zijn er ook punten die niet in de verkiezingsprogramma’s naar voren komen. Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt van 8 belangrijke punten. Elke dag zullen de standpunten van 1 van de onderwerpen online komen.

Pitches

Onderwerpen
  • Bebouwen Zanderij (verschijnt 12 maart)
  • Vuurwerk (verschijnt 13 maart)
  • Duinpolderweg (verschijnt 14 maart)
  • Henri-dunantplein-Zuid (verschijnt 15 maart)
  • Leegstand centrum (verschijnt 16 maart)
  • Nieuwbouw woningen (verschijnt 17 maart)
  • OZB (verschijnt 18 maart)
  • Groenvoorziening (verschijnt 19 maart)
Bebouwen Zanderij

Wat vinden de partijen over het bebouwen van de grond van de Zanderij? Klik op de betreffende partij om het standpunt te lezen.

BBH

Geen woningbouw tussen het sportpark en het station. Ook geen woningbouw tussen Stationsweg en Pastoorslaan. Het open karakter van de streek moet behouden blijven!

CDA

De Zanderij wordt niet bebouwd. Er zijn voldoende alternatieve mogelijkheden bijv. in Hillegom Noord. Deze locatie blijft wat het CDA betreft groen.

Bloeiend Hillegom

Bloeiend Hillegom is met veel Hillegommers van mening dat de Zanderij niet bebouwd moet worden. Wij willen de 1e klas bollengrond behouden en dit niet laten bebouwen!

VVD

Door het vaststellen van de omgevingsvisie en gemaakte regionale afspraken is het bebouwen van de Zanderij op dit moment niet aan de orde en wordt wat betreft de VVD dan ook niet bebouwd met steen wel zouden er andere ontwikkelingen tot de mogelijkheden behoren denk aan een proeftuin voor duurzame bollenteelt of andere vormen van duurzaamheid.

D66

De Zanderij wordt niet met steen bebouwd. Als het aan D66 ligt wordt dit gebied in Hillegom ingericht als etalage voor duurzame bollenteelt; zo mogelijk in samenwerking met een autoriteit op dit gebied, zoals de Wageningen Universiteit. Met lage milieubelasting en wisselende proefpercelen een plezier om hier ómheen te wonen, en ook een aantrekkelijk toeristisch 'profielplaatje'.

GroenLinks

GroenLinks wil de aantrekkelijkheid van Hillegom als woonplaats behouden. We houden ons daarbij aan de afspraken over de bestemming van gronden zoals de Zanderij (blijft bollengrond) en streven naar het behoud van het dorpse karakter en de openheid van het landschap.

PvdA

Wij staan voor groen en ruim wonen. Dat geldt ook voor de Zanderij. Voor een goede en duurzame balans tussen wonen aan en telen op de Zanderij, is echter urgent aandacht nodig voor een veilige toegang. Door het intensieve gebruik, is de afgelopen jaren het vrachtverkeer en agrarisch materieel in omvang en frequentie toegenomen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties, schade bij omwonenden en niet in de laatste plaats, het staat haaks op de intentie van de Stationsweg als fietsstraat. Tijd voor plan B. Voor en door betrokkenen, gesteund door een faciliterende gemeente.

Vuurwerk
BBH

BBH ziet niets in het instellen van vuurwerkvrije zones omdat deze onmogelijk zijn te handhaven. Ook zien wij niets in een door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow.

CDA

Het CDA heeft veiligheid als speerpunt benoemd: inwoners van Hillegom voelen zich veilig. Ook tijdens Oud en Nieuw. Vuurwerk is voor ons een traditie maar het moet geen overlast voor anderen opleveren. Daarom moet er, zo staat dat ook in ons verkiezingsprogramma, zichtbare inzet op handhaving zijn, juist ook rond Oud en Nieuw. Hierdoor wordt de veiligheid vergroot en wordt overlast tegengegaan. Overlast wordt ook voorkomen door inzet van jongerenwerk op straat. Jongerenwerkers zijn vooral op straat en in contact met de jongeren. Ten slotte kan cameratoezicht op plaatsen die overlast-gevoelig zijn helpen. Mobiele camera’s zijn daarbij heel effectief.

Bloeiend Hillegom

Bloeiend Hillegom is vooral voor een goede handhaving van de wettelijke normen m.b.t. het afsteken van vuurwerk. Dit voorkomt overlast binnen de aanloopperiode naar oudjaarsavond. toe Wij zijn voor het bepalen van enkele vuurwerkvrije zones, denk hierbij aan verzorgingshuizen, woonzorgcentra, dit op grond van eventuele risico’s op het gebied van veiligheid en vandalisme.

VVD

De VVD vindt dat de APV beperkte mogelijkheden biedt om vuurwerkvrije zones in te stellen maar stelt anders voor. Laten we om te beginnen het Centrum en omgeving verzorgingshuizen volgend oud en nieuw aanwijzen als vuurwerkvrije zones.

Ideaal is het als er op 1 plek een vuurwerkshow gegeven kan worden. Het verbieden van vuurwerk door particulieren zal lastig te handhaven zijn. Daarom willen wij nu inzetten op vuurwerk vrije zones zodat ervaring opgedaan kan worden met handhaving en om de Hillegommers te laten wennen dat het meer centraal afsteken uiteindelijk gezelliger en veiliger is voor iedereen.

D66

D66 stelt vast dat ondanks preventieve maatregelen en informatie vooraf, jaar in jaar uit de schadepost bij de jaarwisseling die voor rekening van de gemeente komt, onredelijk groot blijft. Voor D66 is een mogelijke oplossing het beperken van het afsteken van particulier vuurwerk tot bepaalde aangewezen gebieden in de gemeente. Naast een vermindering van vervuiling, schade en letsel, beperkt dit ook de overlast voor kinderen en huisdieren. Dit sluit naadloos aan bij de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

GROENLINKS

Wij willen dan ook in het centrum en bij de woonzorgzones vuurwerkvrije zones instellen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om door de gemeente een vuurwerkshow te laten verzorgen voor haar inwoners.

PvdA

Dit is bij uitstek een onderwerp om met elkaar te bespreken. Niet op basis van voorgesorteerde plannen, maar in open dialoog en met mogelijkheden die ruimte laten voor een eigen beleving van Oud&Nieuw. In dat kader een persoonlijke noot van Teresa Cardoso Ribeiro, onze lijsttrekker: ‘Ik ben jarig op 1 januari. Meestal een lastige datum, maar tegelijkertijd ook ongelooflijk bijzonder, juist omdat mijn verjaardag (en die van alle andere jarigen met Oud&Nieuw) dan letterlijk door (bijna) iedereen wereldwijd gevierd wordt. Dat is voor mij vuurwerk. Tegelijkertijd staat het ook voor veel leed en dat op de eerste dag van het kersverse jaar vol nieuwe voornemens. Daar gaat de gemeente niet alleen over, maar wij met elkaar! Gelukkig hebben wij nog even de tijd en ik ook, voordat ik wéér een jaartje ouder mag worden’.

Duinpolderweg
BBH

Voorkomen dat het voorlopige voorkeurstracé Duinpolderweg van de provincies (dwars door bedrijventerrein Horst ten Daal en de Vosse- en Weerlanerpolder) wordt gerealiseerd.

BBH is wel van mening dat er tussen Hillegom en Bennebroek (ergens net ten noorden van de Oosteinderlaan) vanaf de N208 een nieuwe wegverbinding moet komen met een aquaduct onder de Ringvaart door naar de Haarlemmermeer (A4).

Deze nieuwe wegverbinding moet goed in het landschap worden ingepast om zo weinig mogelijk afbreuk te doen aan de landschappelijke en cultuurhistorisch waarde van de Oosteinderpolder.

Deze nieuwe wegverbinding is nodig omdat er steeds meer auto- en vrachtverkeer door ons centrum naar de N207 gaat. Door ook tussen Hillegom en Bennebroek een nieuwe wegverbinding aan te leggen wordt het auto- en vrachtverkeer beter gespreid over ons dorp en hoeft niet alle verkeer door ons centrum of zich te persen over de brug bij Beinsdorp.

BBH is tegen het doortrekken van deze (mogelijke) nieuwe wegverbinding van de N208 naar de N206 bij De Zilk omdat daar totaal geen noodzaak voor bestaat. Daarnaast moet de doorstroming aan het begin van de N207 worden verbeterd door de huidige Elsbroekerbrug te verdubbelen en de verkeersafwikkeling rondom de kruising N207-N208 te verbeteren.

CDA

Voor het CDA is het belangrijk dat Hillegom goed bereikbaar is: met de fiets, lopend, met de auto én het openbaar vervoer! Wij pleiten voor een goede en veilige doorstroming op de wegen in en rondom Hillegom. Bijv. door een rotonde op de kruising Leidsestraat /Olympiaweg, verbreding van het laatste stukje N207 en verbetering van de noordelijke ontsluiting van de Bollenstreek. Een noordelijke ontsluiting, zonder doortrekking naar de N206, is voor het CDA, ook al hadden we deze ontwikkeling liever niet gezien, onontkoombaar geworden gezien de ontwikkeling van de verkeersintensiteit ten zuiden van Hillegom. Dit wordt alleen maar ernstiger. Een weg (op termijn wellicht vierbaans) dwars door Hillegom is voor het CDA geen optie vanwege de leefbaarheid in de aangrenzende wijken. Het Hillegomse CDA werkt samen met het provinciale CDA om dit te voorkomen. Dit is een groot voordeel van een partij die niet alleen lokaal maar ook provinciaal meedoet! Niet kiezen voor een tracé, zoals een aantal partijen nu doet, is laten gebeuren dat het voorkeurstracé van de provincie, dat nu dwars door Hillegom loopt, gerealiseerd wordt. Wij vinden dit bijzonder onverstandig.

Vanzelfsprekend zijn wij er ook voor om andere vormen van vervoer te stimuleren, bijv. de fiets en het openbaar vervoer, maar naar onze mening is dat niet alleen de oplossing.

Bloeiend Hillegom

Een eventuele aanleg van de Duinpolderweg heeft volgens ons geen meerwaarde. Wij denken dat dit niet zal bijdragen aan een betere doorstroom van verkeer. Wij zien meer in verbreding van de brug ter hoogte van de Watertoren, 2 banen vanuit Lisse, het zuiden, vervolgens de kruising aanpassen > 1 baan rechtdoor richting Hillegom en 2 banen rechtsaf, vervolgens verbreden van de de Elsbroekerbrug/N207. Verdere aansluiting 2x 2-baans ligt helemaal klaar!!

VVD

De VVD pleit al jaren voor een goede Oost-West verbinding om voor forenzen, transportbedrijven en het toerisme de bollenstreek beter bereikbaar te maken. Op basis van het MER zal dan ook de beste variant uitgevoerd moeten worden. De nu voorgestelde Zuid-variant is dat zeker niet. De variant ‘Hillegomse zienswijze’, het verdubbelen van de brug over de Ringvaart en doortrekken van de N 207, die wij destijds ingediend hebben als alternatief voor de Spoorvariant zou voor de VVD de beste optie zijn. Uit het MER komt deze slechter uit dan de Midden-variant en daarom steunen wij nu deze Midden-variant.

Daarnaast pleiten wij voor een verdubbeling van het aantal treinen en voor verbetering van de busverbindingen. Ook aanleg van een snelle fietsverbinding kan onze steun hebben.

D66

Tijdens de ingelaste raadsvergadering over de Hillegomse zienswijze op het voorlopig Voorkeursalternatief van de provincies Noord- En Zuid-Holland heeft D66 haar standpunt in zake de Duinpolderweg ingebracht.

D66 wil goed zorgen voor het dorp en de ommelanden, wij willen goed kunnen wonen en wij willen dat we in ons dorp ook goed kunnen werken. Daarvoor moeten we vooruit kijken en vorm geven aan de veranderende toekomst en mobiliteit.

In het voorstel van GS is het openbaar vervoer een ondergeschoven aandachtspunt. Voor D66 is het helder dat de verbetering van de ontsluiting van de streek in het algemeen en ons dorp in het bijzonder geen vorm kan krijgen zonder beleid op langzaam verkeer en een veel beter openbaar vervoersnetwerk. Er is noodzaak voor een verfijnder OV-netwerk in de streek om meer mensen, met name forenzen, uit de auto te krijgen. Maar dat brengt te weinig ruimte op ons huidige wegennetwerk om voldoende doorstroming te houden, om daarmee de werkgelegenheid in het dorp te behouden en de sociaal economische samenhang in Hillegom te versterken.

 

Een regionale oplossing vraagt om een hoge brug over de ringvaart. Wij vinden een dergelijke hoge brug niet passen in het landschap ten Noorden van Hillegom. Wij pleiten voor een aquaduct. Een aquaduct dat niet alleen landschappelijk beter inpasbaar is, het is volgens ons ook de enige manier om aantasting van de natuur en cultuurhistorisch waarde van het gebied tussen Hillegom en Bennebroek dermate te beperken dat de aanleg van een regionale ontsluiting acceptabel is.

 

Met alle inspraak, zienswijzen en vele uren overleg die er ook door onze fractie de afgelopen jaren ingestoken is denken wij dat deze zienswijze een maximaal resultaat is. De lobby vanuit Hillegom in de streek van de afgelopen maanden hebben ervoor gezorgd dat de verbinding, het doortrekken van de nieuwe weg tussen N208 en N206 nu uit de zienswijze van Holland Rijnland gehaald is en er een brede consensus bestaat dat de noodzaak voor die weg nergens aangetoond is.

GroenLinks

Voor GroenLinks is hierbij het uitgangspunt dat voor aangetoonde mobiliteitsproblemen een evenwichtige oplossing gevonden moet worden met verschillende vormen van vervoer, waarbij natuur, landschap en milieu gespaard blijven. Geheel in lijn met het eerder aangehaalde citaat uit de Omgevingsvisie is het tijdperk van de auto als dominant vervoermiddel voorbij.

De in november 2017 gepubliceerde Milieu E ect Rapportage (MER) laat de resultaten zien van een onderzoek naar 7 oplossingsvarianten. Geen van deze varianten betreft een evenwichtige oplossing zoals hierboven genoemd in ons uitgangspunt. Om deze reden kan GroenLinks geen van deze oplossingsvarianten steunen. Als alternatief willen wij een breed onderzoek naar oplossingen met duurzame vormen van vervoer.

Het project Duinpolderweg overstijgt de gemeentegrenzen. Daarom overleggen wij hierover regelmatig met de GroenLinks fracties in de Provinciale Staten van NH en ZH en in de omliggende gemeenten.

PvdA

PvdA Hillegom is tegen het doortrekken van de weg naar de N206, dwars door historisch duingebied. Nut en noodzaak zijn niet aangetoond. Wel zijn wij voor een extra verbinding over de Ringvaart aan de noordkant van Hillegom. Wij willen deze zoveel mogelijk over bestaande wegen laten lopen (Weerlaan). De ‘Duinpolderweg’ is niet één weg, maar een pakket aan verkeerskundige maatregelen. Daarbinnen hoort een opwaardering van het kruispunt bij de Steenfabriek, het afmaken van de verdubbeling van de N207 en daarnaast het opnemen van actiever gebruik en stimuleren van de fiets en het Openbaar Vervoer waaronder de trein.

Henri Dunantplein-Zuid
BBH

BBH wil dat het HD-plein-Zuid in de komende raadsperiode opgeknapt gaat worden. Het parkeren moet ook op dit gedeelte van het HD-plein onder de grond plaatsvinden. Verder wil BBH geen uitbreiding van detailhandel op dit gedeelte van het plein omdat er al genoeg leegstand is. BBH vindt dat op het HD-plein-Zuid ruimte moet komen voor betaalbare appartementen (met name voor senioren).

CDA

Het CDA vindt het op dit moment veel belangrijker om de Hoofdstraat aan te pakken. Opnieuw stijlvol en sfeervol inrichten met ruimte voor horeca en terrassen. Hierdoor wordt het aantrekkelijk voor winkeliers om zich er te vestigen waardoor de leegstand af zal nemen en het centrum weer meer bezoekers/klanten zal trekken. Dit is goed voor de ondernemers. Het Henri Dunantplein richten wij dan zodanig in dat er goed geparkeerd kan worden maar het ook een mooie en groene uitstraling krijgt. In ieder geval wil het CDA er geen extra vierkante meters winkelruimte bij. Dit is funest voor de huidige winkeliers. Een mooie passage tussen de Hoofdstraat en het Henri Dunantplein zien wij wel zitten.

Bloeiend Hillegom

Bloeiend Hillegom verbaasd zich over de ontwikkelingen in het centrum. Al jaren komen er ontwerpen voor het H-D plein Zuid voorbij en nu is de conclusie getrokken, volgens het zoveelste onderzoek, dat de focus naar Hoofdstraat moet! Tot/met de pomp prima, dan vaste, goede afspraken maken over een integrale aanpak in overleg met ondernemers/eigenaren en een integrale aanpak Zuid en Hoofdstraat realiseren, deze gefaseerd uitvoeren. Ondernemers H-D plein, worden al te lang aan het lijntje gehouden.

VVD

Henri Dunant plein Zuid verdient beter, zoals het nu is, wordt het alleen maar slechter en dat is niet goed voor het dorp en niet goed voor de ondernemers en omwonenden. Voor de VVD geldt geen loze beloftes die al jaren gemaakt worden maar duidelijkheid en faciliteren van toekomstige ontwikkelingen waar mogelijk, maar niet tegen elke prijs. Eventueel ingebracht gemeenschapsgeld zal dan worden besteed aan de openbare ruimte zoals straat, parkeerplaatsen en vooral veel groen. Daarnaast moet veilig wonen prioriteit krijgen en overlast worden tegengegaan. Alle partijen hebben hier een rol in en zullen deze ook moeten pakken.

D66

Leegstand zorgt ook voor stagnatie van ontwikkelingen op het Henri Dunantplein. Dit komt de beeldvorming en de vitaliteit van het centrum niet ten goede. Hier zal een doortastender gezamenlijke inspanning moeten worden geleverd door vastgoedeigenaren, Koopcentrum Hillegom en het gemeentebestuur. D66 wil daarbij met name inzetten op de aspecten waarop de gemeente directe zeggenschap heeft zoals de inrichting van openbare ruimte, de (her)bestemming, het gemeentelijk bezit, de beeldkwaliteit en de infrastructuur (wegen, parkeren).

GroenLinks

Allereerst houdt GroenLinks vast aan het centrumbeleid Hart voor Hillegom.

Specifiek voor het HD-plein Zuid geldt dat wij in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen uit de impasse willen komen. Dat vraagt van al deze partijen grote creativiteit en betrokkenheid. Alleen als we er samen de schouders onder zetten gaat dat lukken. Ook hierbij speelt duurzaamheid voor ons een belangrijke rol, bv. door te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor woonvormen met weinig parkeerruimte (maar met bv. een deelauto). De gemeente levert een belangrijke bijdrage aan het verfraaien van het centrum (Hoftuin, Hoofdstraat Zuid, Houttuin, Van Nispenpark). GroenLinks verwacht dat ook andere partijen hun bijdrage leveren.

PvdA

Wij zijn voor het beschermen van het dorpszicht. Daar hoort een aantrekkelijk Henri Dunantplein-Zuid bij. In het geval van nieuwbouw op Zuid, dan is de PvdA Hillegom tegen het bouwen boven de gevels aan het Kerkplein.

Leegstand Centrum
BBH

BBH wil samen met de eigenaren van vastgoed en het Koopcentrum de leegstand in het centrum oppakken en waar mogelijk m2 detailhandel saneren. Eigenaren die hun vastgoed in ons centrum doelbewust laten verloederen, moeten door de gemeente worden aangepakt. Daarnaast moet er verder worden gegaan met het opknappen en aantrekkelijker maken van ons centrum.

CDA

Actie in de Hoofdstraat! Het CDA vindt het op dit moment heel belangrijk om vooral de Hoofdstraat aan te pakken. Opnieuw stijlvol en sfeervol inrichten met ruimte voor horeca en terrassen. In de aangrenzende straten ruimte voor wonen zodat er een sterk kernwinkelgebied overblijft. Hierdoor wordt het aantrekkelijk voor winkeliers om zich er te vestigen waardoor de leegstand af zal nemen en het centrum weer meer bezoekers/klanten zal trekken. Wanneer de kans zich voordoet wil het CDA de bibliotheek naar het centrum verplaatsen en in een modern winkelgebied hoort gratis Wifi te zijn. Hier hebben wij al eerder voor gepleit. Al deze ingrepen zullen leiden tot meer bezoek in de Hoofdstraat. Dit is goed voor de ondernemers.

Meer vierkante meters winkelvloeroppervlak willen wij niet. Dit leidt alleen maar tot extra leegstand.

Bloeiend Hillegom

Om leegstand binnen het winkelhart te beperken zijn wij voorstander van een leegstandsverordening. Tevens willen wij mogelijkheden creëren voor tijdelijke initiatieven, zoals bijvoorbeeld pop-up stores.

VVD

Wij willen een aantrekkelijk centrum met een sterk aanbod van winkels voor de dagelijkse boodschappen en speciaalzaken waar we trots op kunnen zijn. Leegstand blijft een uitdaging die integraal moet worden opgepakt. De VVD wil dit bereiken door:

Zo snel mogelijk afronden van de herinrichting van de Hoofdstraat. Niet wachten maar doorpakken meter voor meter. Maak van Hoofdstraat-midden het kernwinkelgebied.

Blijven zorgen voor gratis en voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers en bewoners van het dorpscentrum.
Free Wi-Fi in het dorpscentrum en meer ruimte voor terrassen.
De Hoofdstraat op doordeweekse dagen bereikbaar maken voor auto verkeer waardoor snel een boodschap doen toegestaan wordt op de aangewezen parkeerplaatsen. In het weekend blijft het wandelgebied.

D66

In Hillegom is – zoals in veel gemeenten – in toenemende mate sprake van hardnekkige winkelleegstand. Dit komt de beeldvorming en de vitaliteit van het centrum niet ten goede. Er zal een doortastender gezamenlijke inspanning moeten worden geleverd (door Koopcentrum Hillegom, onroerend goed eigenaren en gemeentebestuur) om publiek en interessante winkels naar Hillegom te trekken, en zo kwalitatief een bijdrage aan het winkelaanbod toe te voegen. D66 zet daarbij met name in op de aspecten waarop de gemeente directe zeggenschap heeft in het centrum: de openbare ruimte, de (her) bestemming, het gemeentelijk bezit, de beeldkwaliteit en de infrastructuur (wegen, parkeren). Daarnaast zijn wij van mening dat, zoals ook in de Omgevingsvisie opgenomen, de gemeente de winkeliers en vastgoedeigenaren dient te faciliteren en ondersteunen op strategisch gebied.

D66 is voorstander van gratis Wi-Fi in het centrum van Hillegom, zeker nu vanuit de EU daarvoor geld beschikbaar is. Wij zien de gemeente Hillegom – samen met het Koopcentrum – graag het initiatief daartoe nemen.

 

D66 wil graag onderzocht zien of een leegstandsverordening kan worden ingevoerd in Hillegom (of nog beter: binnen HLT), die de gemeenten instrumenten in handen geeft om ongewenste leegstand en verloedering tegen te gaan.

 

D66 wil kleine (en beginnende) ondernemers zo veel mogelijk faciliteren. Wat ons betreft kunnen leegstaande bedrijfsgebouwen en winkelpanden worden herbestemd om hierin flexplekken te creëren voor starters. Ideaal gezien een broedplek voor bedrijfjes die elkaar aanvullen en versterken. Een – in het kader van de economische agenda Bollenstreek – in te stellen ondernemingsfonds kan startende ondernemers financieel ondersteunen.

GroenLinks

Innovatie speelt een belangrijke rol in het vitaal houden van de economie. GroenLinks wil daar ruimte voor bieden en dit stimuleren. Dit geldt ook voor het winkelcentrum van Hillegom. Samen met ondernemers willen we zoeken naar innovatieve mogelijkheden om het centrum vitaal te maken en houden. GroenLinks wil initiatief belonen en mogelijkheden onderzoeken om hier concreet invulling aan te geven.
Hierbij valt te denken aan:
• Het bieden van de mogelijkheid om als ondernemer te starten met behoud van uitkering voor bijvoorbeeld
6 maanden
• Starters vanuit een uitkering te laten coachen door een ervaren ondernemer. Hiervoor zoeken wij
samenwerking met de ondernemersverenigingen Initiatiefrijk Hillegom en Koopcentrum Hillegom.

En ook hier geldt natuurlijk dat GroenLinks onverminderd vasthoudt aan het bestaande centrumbeleid Hart voor Hillegom.

PvdA

Maak ons dorpshart levendiger met een compacter en diverser aanbod van winkels, waar wonen boven de winkels weer is toegestaan. Het beleid, of juist het ontbreken ervan, heeft in de afgelopen vier jaar niet mogen baten, terwijl er nadrukkelijk voorbeelden zijn van lokale ondernemers die hun bedrijven en winkels, ook in moeilijker tijden, succesvol hebben weten uit te breiden. PvdA Hillegom is ervan overtuigd dat er meer te halen is uit onze regio. Hierin is nadrukkelijk een proactieve, verbindende en stimulerende rol voor de gemeente weggelegd. Succesvol ondernemen en goed bestuur gaan hand in hand. Om die reden willen wij meer mogelijkheden en minder barrières om echt mee te doen. Vooral als ondernemers zelf de eerste stap (!) willen zetten. Denk daarbij aan het signaleren van knelpunten in het dorp tot het vrijwillig beschikbaar stellen van (ervarings-)deskundigheid en the right to challenge. Tweerichtingsverkeer tussen de gemeente en haar omgeving is daarbij doorslaggevend.

Nieuwbouw Woningen

Er is behoefte aan veel verschillende soorten woningen in Hillegom. Voor sommige huishoudens zijn er te weinig mogelijkheden. Hoe willen de partijen ervoor zorgen dat iedereen zich kan huisvesten in Hillegom.

BBH

BBH wil simpelweg dat er meer wordt gebouwd in Hillegom. Er zijn voor de komende jaren voldoende bouwlocaties in Hillegom. Met woningbouwvereniging Stek moeten afspraken worden gemaakt over meer betaalbare huurwoningen.

CDA

Het CDA wil een gevarieerd woningaanbod afgestemd op de behoefte in Hillegom maar zeker woningen met die betaalbaar zijn (huur of koop) voor ouderen, starters en jonge gezinnen.

Voor senioren realiseren we betaalbare levensloopbestendige woningen dichtbij het centrum. Bijvoorbeeld op de locatie van de oude Paulusschool, Groot Veenenburg en de oude Boaz-school. Dichtbij moet er dan ruimte zijn voor ontmoeting, een passend aanbod van activiteiten en hulp bij zorgvragen.

Daarnaast vindt het CDA het belangrijk dat de wijken opgefleurd worden met dezelfde kleurrijke beplanting als langs de N208 en dat het onderhoudsniveau van het groen in de wijken wordt verbeterd. Ten slotte gaan wij voor spelen en sporten in de openbare ruimte. Kwalitatief goede speelgelegenheid en fitpleinen in de wijken.

Wij houden ontwikkelingen met betrekking tot woongebied De Triangel (aan de Leidsestraat) goed in het oog en willen zorgdragen dat we hier een mooie toegang tot ons dorp realiseren.

Bloeiend Hillegom

Bloeiend Hillegom is voor uitbreiding van het aantal woningen in Hillegom. Het voormalig SIZO terrein komt daarvoor in aanmerking. Ook valt er de nodige winst te halen door het benutten van inbreilocaties. Wij zijn voor de uitbreiding van starterswoningen (zowel huur- als koopwoningen) en willen ook dat jongeren de mogelijkheid krijgen om in Hillegom te kunnen blijven wonen. Zij hebben recht op een toekomst in hun eigen Hillegom! De Jozefkerk en de voormalige Jozefschool lenen zich uitstekend voor het realiseren van woongelegenheden voor zowel jongeren als ouderen.

De Triangel is niet het uithangbord voor Hillegom als je vanuit Lisse het dorp binnenkomt. Al vele jaren is dit een onderwerp van gesprek binnen de politiek. Bloeiend Hillegom is voorstander van (her)bebouwing op deze locatie en heeft als enige partij geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling.  Niet alleen kunnen hierdoor meer woningen worden gerealiseerd, maar ook draagt het bij aan een beter aanzicht van het dorp. Ook zien wij een oplossing voor starters/ studenten in het omvormen van kantoren naar woonunits/woongelegenheden.

VVD

De VVD zet in op bouwen binnen de gemeentegrenzen met voor ieder wat wils. Er is behoefte aan seniorenwoningen, denk aan oude LTS naast Bloemswaard en woningen voor middenklassers denk hierbij aan woningbouw Jozefpark en het verder ontwikkelen van Hillegom Noord. Belangrijk is dat we blijven bouwen aan de toekomst van Hillegom ook voor haar huidige en nieuwe inwoners. Het deel sociale nieuwbouw kan minder wat de VVD betreft en natuurlijk oog blijven houden voor flexibel wonen.

D66

D66 wil het imago van Hillegom versterken, onder andere door aantrekkelijke, karakteristieke woonbuurten toe te voegen. Voor de bouw van woningen zijn ook voldoende locaties voorhanden. De Vossepolder en het oude Sizo-terrein worden de komende jaren daarvoor klaar gemaakt, terwijl ook de bedrijventerreinen Hillegommerbeek en Horst ten Daal op termijn tot aantrekkelijke gemengde woon/werkgebieden kunnen worden omgevormd.

D66 wil dat de voorraad sociale huurwoningen behouden blijft in gelijke verhouding met het totale woningbestand. Daarnaast wil D66 het aanbod voor lagere middeninkomens vergroten, zowel voor huur als koop. De bijzondere aandacht gaat uit naar starters, jonge gezinnen, “spoedzoekers” en statushouders. Voor deze doelgroepen is het nodig tijdelijk woonruimte tegen een zo laag mogelijke huurprijs aan te bieden, in afwachting van doorstroom naar een andere woning.

D66 wil meer vaart zetten achter de herbestemming van oude leegstaande bedrijfspanden naar (tijdelijke) woningen of logies. We willen onderzoeken of er woningen kunnen worden gecreëerd voor jongeren (studenten) door nieuwbouw of de herbestemming van kantoorpanden. Gelet op de ligging van Hillegom en de goede treinverbindingen met Leiden, zou Hillegom op die manier ook voor studenten een aantrekkelijke woonplaats kunnen zijn.

GroenLinks

Bij het realiseren van nieuwe woningen wordt voor het bepalen van het type woning (huur/koop, sociaal/ vrije sector, starterswoning, seniorenwoning, etc.) uitgegaan van de behoefte van onze inwoners. Daarbij houden we nadrukkelijk rekening met ontwikkelingen zoals vergrijzing en toename van eenpersoonshuishoudens en bv. De experimenten met woonvormen zoals genoemd onder Zorg en welzijn. Bij iedere nieuwe ontwikkeling zal gelet worden op het aandeel sociale woningbouw.

Het is belangrijk dat er voldoende maatschappelijke opvang is: woonplekken waar mensen tijdelijk kunnen worden opgevangen.

De gemeente stimuleert particulieren om zelf gezamenlijk duurzame woningen te bouwen (collectief particulier opdrachtgeverschap).

PvdA

Groen en divers woningaanbod. PvdA Hillegom is voor meer groene bouwprogramma’s die vervolgens ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Net zo belangrijk is de aandacht voor de juiste verdeling van het woningaanbod. Voor jong en oud. Kleiner of juist groter wonen. Daarvoor is meer samenwerking nodig met de woningbouwcorporaties in onze regio. Samen kunnen we kansen pakken om leegstaande panden geschikt te maken voor betaalbare bewoning en/of ander gebruik. Durf te experimenteren!

OZB
BBH

De afgelopen vier jaar zijn de gemeentelijke woonlasten niet gestegen. BBH zal zich blijven inzetten om ook de komende jaren de gemeentelijke woonlasten niet te laten stijgen.

CDA

Het CDA zet zich sinds jaar en dag in voor een financiële huishouding die op orde is. Ondanks het feit dat de gemeentefinanciën onder druk staan gaan wat het CDA betreft de woonlasten met niet meer dan het inflatiepercentage omhoog.

Bloeiend Hillegom

Bloeiend Hillegom wil alleen uitgeven wat echt noodzakelijk en financieel verantwoord is. De Onroerend Zaak Belasting (OZB) wordt niet verhoogd zonder dat alle andere opties zijn bezien. Wij willen zorgvuldig met onze inkomsten en uitgaven omgaan. De tarieven van de overige belastingen en heffingen horen kostendekkend te zijn.

VVD

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Vele euro’s worden verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Hillegommers verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

Bij mogelijke tekorten pleiten wij voor een kerntakendiscussie wat hoort echt thuis bij de gemeente en welke taken kan worden afgestoten.

D66

Uitgangspunt bij de gemeentelijke heffingen blijven kostendekkende tarieven.  De stijging van de Onroerend Goed Belasting (OZB) dient beperkt blijven tot het in inflatiepercentage. Substantiële bezuinigingen op voorzieningen en/of verhoging van de lasten lijken niet nodig te zijn en voor het wegvallen van de inkomsten uit precariorechten is reeds een oplossing gevonden. Mocht er onverhoopt tussen 2018 en 2022 wel noodzaak zijn voor extra heffingen of bezuinigingen, dan wil D66 een fundamentele discussie voeren met college en raad over de kerntaken van de gemeente: wat moet de gemeente financieren en wat kan de samenleving zelf opvangen?

GroenLinks

GroenLinks wil de gemeentelijke voorzieningen in Hillegom op peil houden en waar mogelijk of nodig verbeteren, zodanig dat iedereen Hillegom ervaart als een gemeente waar het goed wonen, werken en verblijven is. Dit betekent o.a. dat we goed voor elkaar en voor onze omgeving zorgen. De gemeentelijke lasten voor onze inwoners moeten in een redelijke verhouding staan tot de voorzieningen. Niet alleen de hoogte van de lasten is van belang, maar ook de vraag: wat krijgt de Hillegomse samenleving er voor terug? Bij dit alles is het uitgangspunt dat we werken met een sluitende begroting en Hillegom op de lange termijn financieel gezond willen houden. Hierin wordt gesproken over 'gemeentelijke lasten' waarvan de OZB het grootste deel vormt.

PvdA

Geen lastenverzwaring, tenzij het écht nodig is. Voor de bekostiging hiervan is lastenverzwaring niet ons uitgangspunt. Maar als het écht nodig is, als er zwaarwegende argumenten voor zijn, dan sluiten wij het niet uit. De kwaliteit van de voorzieningen in ons dorp staan bij de PvdA Hillegom voorop.

Groenvoorziening
BBH

Het groen in de wijken aanpakken en verfraaien. Net zoals dit al is gedaan op de rotondes in ons centrum en langs sommige doorgaande wegen.

CDA

De wijken worden groener en mooier, het fleurige groen langs de N208 komt ook in de wijken. Het onderhoudsniveau van het groen wordt verbeterd.
De wijk Meer en Dorp krijgt op twee plaatsen een groenimpuls op de locatie De Leerwinkel en de locatie Hilmare. Hier wordt niet gebouwd als het aan het CDA ligt.

Het CDA wil Hillegommers uitdagen tot bewegen: veilige wandel- en fietsroutes, ommetjes door de wijk en het groen, speelgelegenheid en fitpleinen in de wijk. Het speelveldje aan de 2e Loosterweg wordt snel aangepakt. Bij de inrichting van de openbare (groene) ruimte is aandacht voor inwoners met een beperking.

Bloeiend Hillegom

Wij zijn voor het behoud van karakteristieke kenmerken binnen onze gemeente, zoals: bollenteelt, cultuur, monumentaal erfgoed, goede accommodaties en voorzieningen. Kortom, behouden waar wij trots op zijn. Bloeiend Hillegom is voorstander van meer groen binnen de gemeente en hierover ook met inwoners in gesprek gaan en hen laten inzien dat ‘verstening’ een averechts effect heeft op de opvang van regenwater.

VVD

We gaan voor een groene en toegankelijke woonomgeving. Als we spreken over een groene woonomgeving hebben we het niet alleen over de groengebieden, parken en plantsoenen in en om ons dorp maar ook over verduurzaming van gebouwen met groene daken en gevels.

D66

D66 vindt het van belang dat er in de wijken voldoende groen en speelgelegenheid is en dat de omgeving uitnodigt om naar buiten te gaan. Daarbij is belangrijk dat de openbare ruimte ook geschikt is voor mensen met fysieke beperkingen.

In en rondom Hillegom moet doorgaand aandacht zijn voor behoud en ontwikkeling van groen en van de daarin levende flora en fauna. D66 wil burgerinitiatieven verder aanmoedigen. Door bijvoorbeeld initiatieven van inwoners voor groen in omgeving en wijken te faciliteren, iets wat D66 in het groenbeleidsplan mogelijk heeft gemaakt. Dit versterkt de band tussen inwoners onderling en die met de directe leefomgeving. Vertrouwen in de inwoners en een pro-actieve benadering vanuit de gemeente en de lokale politiek is hierbij een must, samen kunnen we de leefomgeving groener en duurzamer maken.

GroenLinks

GroenLinks wil de natuurwaarden in Hillegom behouden en waar nodig herstellen. Dit geldt in het bijzonder voor het Lokhorsterduin en de weidevogelpopulatie in de Vosse- en Weerlanerpolder .

Voldoende gevarieerd groen in de leefomgeving is belangrijk voor onze gezondheid, voor klimaatbestendigheid, voor behoud van biodiversiteit en voor bescherming van dieren en hun leefgebieden. Bij de ruimtelijke inrichting van Hillegom krijgen groen in het algemeen en bomen in het bijzonder dan ook een vooraanstaande plaats.

We leggen bijenlinten aan door steeds meer plekken geschikt te maken voor bijen, vlinders en hommels. Hierbij is het ook belangrijk om groen meer met elkaar te verbinden.

We stimuleren en faciliteren waar mogelijk initiatieven van inwoners om openbaar groen aan te leggen en/of te onderhouden. Het initiatief van wijkbewoners voor een groene invulling van het Hilmare-terrein is hiervan een goed voorbeeld.

PvdA

Voor woningbouwprogramma’s met zorg voor groen en ruimte. PvdA Hillegom zorgt dat daar voldoende aandacht voor is bij planvorming. Ook vinden wij het belangrijk dat inwoners in overleg met de gemeente zelf ruimte krijgen om het groen en de openbare ruimte in hun omgeving in te richten.